top of page
Business Meeting

יום למידה בנושא: המעבר התיאורטי והפרקטי בין טיפול אישי לזוגי (וחזרה)

ד"ר רון נסים

מטפלים המבצעים טיפולים אישיים וזוגיים עשויים להיתקל במצבים בהם יש "שותפים" גלויים או סמויים – כשמתנהלים בו זמנית גם טיפול אישי וגם זוגי. להיות מטפל אישי של מטופל הנמצא במקביל בטיפול זוגי, או להפך, להיות המטפלת הזוגית של זוג שמי מהם נמצא גם בטיפול אישי, הוא חוויה מקצועית מאתגרת. כמו כן,מטפלים נדרשים לא פעם לנוע בין עבודה ברמה הפרטנית לבין עבודה ברמה הזוגית והמערכתית. ההתקיימות במקביל של הטיפולים כמו גם הצורך לעבור בין המדיום הפרטני לזוגי (וחזרה) מעלות שאלות ודילמות תאורטיות ופרקטיות רבות.

ביום למידה זה נציע המשגות מתוך הגישות האינטגרטיביות וההתייחסותיות לפסיכותרפיה, הקוראות תיגר על הפיצול המתקיים בין העולמות. נציע כי הן מבחינה תאורטית והן מבחינה קלינית, המעבר בין הטיפול הפרטני לבין הטיפול הזוגי יכול להתבצע תחת מסגרת רעיונית משותפת ואינטגרטיבית לנפש האדם ולמרקם הזוגי. הלמידה תשלב הרצאה, דיונים והצגת מקרה.


bottom of page