top of page

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

הכשרה בהיקף 168 שעות אקדמיות

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) מהווה גישת טיפול אינטגרטיבית הכוללת שימוש באלמנטים מתוך גישות טיפוליות שונות: הגישה הקוגניטיבית -התנהגותית, התמיכתית והפסיכודינאמית (במיוחד גישת העצמי והגישה האינטרסובייקטיבית), וכן אלמנטים מתוך תורת הזן-בודהיזם. האלמנטים העיקריים המגדירים את הטיפול הדיאלקטי התנהגותי הם התיאוריה ההתנהגותית, קשיבות (mindfulness) והפילוסופיה הדיאלקטית.

bottom of page