top of page

'הכרה הדדית' כבסיס לשיקולי דעת בבחירת התערבויות טיפוליות מגוונות.

מנחה

גב' נעמה גרינולד

מה בסדנה?

הגישה הפסיכודינמית, על זרמיה השונים, מדגישה חקירה של עולם פנימי, ונוטה להתייחס בחשדנות כלפי התערבויות התנהגותיות או אחרות, שאין בהן חיבור למשמעות פנימית ושהן מספקות יצרים במקום להכיר בהם, לעבד אותם ולהכיל אותם. מתן עצות, פרקטיקות התנהגותיות ושבירת ה - setting נתפסים כ- 'not-me' של הפסיכואנליזה. בסדנא נבחן את האפשרות להרחבת מנעד ההתערבויות דווקא בהתבסס על רעיונות פסיכואנליטיים שונים, ובעיקר נסתמך על המושגים 'הכרה' ו'הכרה הדדית' של ג'סיקה בנג'מין, הוגה מרכזית מהגישה ההתייחסותית בפסיכואנליזה (Relational Psychoanalysis).

מטרות הסדנא:

· הבנת הבעייתיות באינטגרציה מנקודת מבט פסיכודינמית.

· העמקת הכרות עם המושגים 'הכרה', 'הכרה הדדית' ו'התמסרות', כבסיס ליצירה טיפולית ייחודית חד-פעמית. זאת, מתוך סקרנות הדדית לסובייקטיביות של השותפים לתהליך - מטפל.ת ומטופל.ת - ומתוך פתיחות פנימית ליצירת מציאות משותפת.

· דיון במושגים פסיכודינמיים כבסיס לשיקולי דעת בבחירת התערבויות טיפוליות מגוונות: אגו-סינטוניות ואגו-דיסטוניות, איזונים בין קטבים (מנטליזציה), ויצירת שלישיות 'Thirdness'.

דרכי הלמידה:

בחלקה הראשון של הסדנא יוצגו הרעיונות התאורטיים, ובחלקה השני נדון בדוגמאות שיובאו ע"י המשתתפים ויוכנו לפני הסדנא ע"י אחד או שני מתנדבים מקרב משתתפי הסדנא.

אודות המנחה

גב' נעמה גרינולד - פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית. עוסקת בפסיכותרפיה וביעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובתוכניות למנהלים בביה"ס למדיניות ציבורית וממשל. מרכזת את מדרשת 'אפיקים' שבמכון 'מפרשים' באקדמית תל-אביב יפו להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית. מרצה ומדריכה בבית הספר לפסיכותרפיה 'עוגן' שבמכון 'מפרשים'.

bottom of page