top of page

מפגש עם רחל בלס

יסודות החשיבה הפסיכואנליטית: מאמרים נבחרים על פרויד וקליין
סדרת נרקיסוס לפסיכואנליזה, פילוסופיה וחקר התרבות, רסלינג

יום ראשון, 25 ביוני 2023 בין השעות 19:30 – 21:00

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

יסודות החשיבה הפסיכואנליטית: מאמרים נבחרים על פרויד וקליין
סדרת נרקיסוס לפסיכואנליזה, פילוסופיה וחקר התרבות, רסלינג

השיחה תתנהל בשפה האנגלית


רחל בלס היא בעלת שם בינלאומי כמחברת, מורה ושותפה לעיצובה של הגישה הקלייניאנית הלונדונית העכשווית. בעשרות מאמריה, שנכתבו בשלושים השנים האחרונות, האירה בלס סוגיות ומושגים רבים בתיאוריה של קליין ופרויד מתסביך אדיפוס והדרך הנכונה ללמדו, משמעות ופרשנות, פנטסיה לא מודעת, נרקיסיזם, דרך דחף המוות, אהבה, יצירתיות, ספרציה ותיאוריית ההתקשרות.


בלס סבורה כי הפסיכואנליזה עשויה להיחשב כתיאוריה של החתירה לאמת ושל כוחה של האמת לרפא. היא ממשיכה את דרכם של פרויד וקליין בהאמינה שמצוקה מהסוג שהפסיכואנליזה באה לרפא, כלומר הסבל הפתולוגי,  היא מצוקה שנגרמת מסירוב לדעת.  בלס טוענת כי גישות אחרות בפסיכואנליזה לא הבינו את תפקידה המכריע של האמת בטיפול הנפשי וכתוצאה מכך נפגעה התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית. בעמידתה מאחורי תפיסות "לא אופנתיות" מאתגרת בלס את רוח התקופה ולא פעם מקוממת עליה כותבים עכשוויים.


בספרה הראשון בעברית יסודות החשיבה הפסיכואנליטית: מאמרים נבחרים על פרויד וקליין בלס קוראת את כתבי פרויד וקליין בסבלנות רבה שמחייבת שילוב של קריאה ממוקדת ואמפתית, ניתוח טקסטואלי, אינטואציה וכבוד ואמון לטקסט. כמו ארכיאולוגית שחושפת עוד ועוד רבדים באתר קדום המכוסה שכבות רבות, מגלה בלס בשבעת פרקי הספר תגליות מרתקות בכתביהן של פרויד וקליין. בין נושאי הספר: קריאה חדשה במקרה של דורה ובזכרון ילדות של ליאונרדו דה וינצ'י, חשיבות החתירה לאמת בטיפול הנפשי, בטי ג'וזף והמיידיות של האמת הלא מודעת, כיצד אנליטיקאים מגישות שונות יכולים להשתמש במושג הפנטסיה של קליין, וחשיבות הניטרליות האנליטית.


במפגש זה נשוחח עם רחל בלס על מושגי יסוד בתיאוריה של קליין ופרויד: פנטסיה, הזדהות השלכתית, אמת נפשית, פרשנות, על מטרות הטיפול הקליניאני, על התפתחויות מאוחרות בתיאוריה של קליין (בטי ג'וזף, וילפרד ביון ואחרים), ועל מצב הפסיכואנליזה היום.

רחל בלס, אשר מתגוררת ועובדת בירושלים, היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברות הפסיכואנליטיות הישראלית והבריטית. היא אחת החוקרות המרכזיות של ימינו ביחס להגותו של פרויד, ובעלת שם בינלאומי כמחברת, מורה ושותפה לעיצובה של הגישה הקלייניאנית הלונדונית העכשווית. בשנות שהותה בלונדון הייתה מודרכת של חנה סגל ובטי ג'וזף, תלמידותיה של קליין, ושל ג'ון שטיינר וממשיכים בולטים אחרים של קליין.

bottom of page