top of page

לפגוש את האובדנות: כלים לאבחון וטיפול במשבר אובדני בקליניקה

בהשתתפות: פרופ' אלן אפטר, פרופ' ענת ברונשטיין-קלומק, ד"ר שרון זיו-ביימן, ד"ר סמי חמדאן, פרופ' גיל זלצמן, ד"ר יוסי לוי-בלז ופרופ' גולן שחר

מנחי יום העיון:

ד"ר שרון זיו ביימן, ראש מכון מפרשים, האקדמית תל אביב יפו

ד"ר יוסי לוי בלז, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי, המרכז האקדמי רופין

 

 

תכנית היום:

 

09:00-09:15 – דברי פתיחה וברכות

פרופ' גיל זלצמן- יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות
ד"ר אבשלום אדרת- יו"ר עמותת בשביל החיים
09:15-09:40- על דפני אסף- לוחמת במאבק למניעת אובדנות

09:40-10:40  חלק ראשון

הדינמיקה של דיכאון אבדני: השלכות לקליניקה- פרופ' גולן שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המעשה האובדני ושאלת האחריות –פרופ' גיל זלצמן, אוניברסיטת תל אביב
10:40-11:00- הפסקה

11:00-12:30  חלק שני

אבחון והערכת סיכון אובדני הלכה למעשה– ד"ר יוסי לוי בלז ,המרכז האקדמי רופין
ארגז כלים להתמודדות עם משבר אובדני בטווח הקצר והארוך- פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, הבינתחומי הרצליה
מניעת אובדנות בקליניקה מנקודת מבט של הגישה האינטרסובייקטיבית – ד"ר שרון זיו ביימן, האקדמית תל אביב יפו
12:30-12:50- הפסקה

12:50-14:00 חלק שלישי

עקרונות לטיפול באדם האובדני- ד"ר סמי חמדאן, האקדמית תל אביב יפו
תובנות לגבי הטיפול במטופל האבדני (דיון בשיתוף הקהל) – פרופ' אלן אפטר, מרכז רפואי שניידר וד"ר יוסי לוי בלז, המרכז האקדמי רופין.
 

הכנסות יום העיון יוקדשו לפעילויות למניעת אובדנות ברוח העשייה של דפני אסף ז"ל.

bottom of page