top of page

תכנית הכשרה לפסיכולוגים בתחום הפסיכולוגיה
התעסוקתית ארגונית חברתית – מועד 2023
שחיקה
זיהוי – מניעה – התערבות

ד"ר אירן דיאמנט, פרופ שרון טוקר, פרופ שמואל מלמד, ד"ר לליב אגוזי, ד"ר דרור דולפין, ד"ר יעל בן חורין, ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר הילה סגל, ד"ר רז דקל, ד"ר אורית קמיר, מר איתן מאירי, ד"ר נילי גרינברג בורוכוב, גב' מתי ליבליך וגב' עדי שפירא

ימי שישי, מפגשים פרונטליים בתאריכים 27.1.2023, 3.2.2023, 10.2.2023, 17.2.2023 בין השעות 8:30-14:00
מפגש אחד מקוון בתאריך 9.2.2023, בין השעות 16:30-21:00

מועד פתיחת הקורס: 27.01.2023 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
תכנית הכשרה לפסיכולוגים בתחום הפסיכולוגיה 
התעסוקתית ארגונית חברתית – מועד 2023
שחיקה
זיהוי – מניעה – התערבות


למשתתפים תנתן תעודת סיום הכשרה ייעודית  בנושא יישום לתקן ISO 45003 - בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה.

שחיקה (burnout) מוגדרת כתשישות מנטלית, רגשית ופיסית הנגרמת ממעורבות ארוכת טווח במצבים דרשניים בעבודה. ארגון הבריאות הבינלאומי הכיר בשחיקה כסינדרום ב-11 ICD. לעובדה זו השלכות משמעותיות על חובת מעסיקים וארגונים לשמור על בריאות ובטיחות עובדים בהיבט פסיכולוגי, כמו גם השלכות משפטיות וביטוחיות.  לאחרונה פורסם תקן ISO בינלאומי חדש בנושא בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה. תקן זה כולל הנחיות מפורטות ליישום מדידה, מניעה והתערבות בארגון, על מנת לקדם איכות חיים נפשית של העובדים. התקן אומץ ופורסם גם בארץ, על ידי מכון התקנים, בנובמבר 2022.


מטרות התוכנית:

  • תכנית ההכשרה נועדה להקנות ידע, כלים ושיטות מעודכנים שיאפשרו לפסיכולוגים פעילים בשדה, לספק ייעוץ והתערבות מותאמים ליישום התקן החדש.

  • בין הנושאים בתכנית: הצגת תקן ISO 45003 ויישומיו ברמת הפרט והארגון – הגדרות, מודלים ומחקר בנושא שחיקה – היבטים פסיכולוגיים, קוגנטיביים, רפואיים של שחיקה – סטנדרטיזציה לדרכי מדידה ואומדן לשחיקה – מניעה, התערבות ברמת מאקרו ומיקרו בארגון – הנגשה של טיפול בעובדים שחוקים בארגון – ייעוץ תעסוקתי תוך ארגוני לעובדים ועוד.

  • התכנית תכלול הרצאות פרונטליות ומקוונות, מצגות, הדרכות, המחשות ותאורי מקרים ותהליכי התערבות.


קהל יעד לתכנית

פסיכולוגים עם ניסיון בייעוץ, התערבות, טיפול בפרט ו\או בארגון; עדיפות לפסיכולוגים תעסוקתיים ארגוניים חברתיים; השתתפות של בעלי מקצוע אחרים תתאפשר בהתאם לרקע ולניסיון הרלוונטי ובהתאם לאישור צוות התכנית.עלות התכנית: 1950 ₪

bottom of page