top of page

קבוצת הדרכה בפסיכותרפיה מנקודת מבט פסיכואנליטית התייחסותית

גב' עדית ניר

24 ימי שני, בין השעות 18:00-19:30
רשימת התאריכים נמצאת בסילבוס

מועד פתיחת הקורס: 24.10.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
קבוצת הדרכה בפסיכותרפיה מנקודת מבט פסיכואנליטית התייחסותית
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


קבוצת ההדרכה בפסיכותרפיה תציע למשתתפיה אופני חשיבה ונוכחות טיפולית מנקודת מבט פסיכואנליטית, דרך זוויות שונות של תיאוריות יחסי אובייקט ושל הגישה ההתייחסותית.

ניעזר בהמשגות מתוך מגוון תיאוריות פסיכואנליטיות, ובעיקר נעמיק בתרומתה של התיאוריה והטכניקה ההתייחסותית, על מנת להרחיב תנועה בחדר הטיפולים והתפתחות בחיי המטופל: המטריצה ההתייחסותית, הכרה הדדית, השלישי האנליטי האינטר-סובייקטיבי, עצמיים מרובים, טראומה ודיסוציאציה, מימוש בפעולה (enactment), משא ומתן בין-אישי גלוי וסמוי, ועוד.דמי הרישום: 4200₪

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page