top of page

הגישה הפסיכודינמית
מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית

ד"ר שרון זיו-ביימן

ימי רביעי, בין השעות 20:00-21:30, בתאריכים: 2.11.2022, 9.11.2022, 16.11.2022, 23.11.2022, 30.11.2022, 7.12.2022, 14.12.2022, 28.12.2022, 4.1.2023, 11.1.2023, 18.1.2023, 25.1.2023

מועד פתיחת הקורס: 02.11.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
הגישה הפסיכודינמית
מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית

קורס יסוד זה יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים.

הפסיכואנליזה הקלאסית, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה הבינאישית, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי בהמשגות שלהם את המוטיבציה האנושית, את אופיו ומבנהו של העצמי והתפתחותו, את תפקיד הממד הבינאישי בהתפתחות, את גורמי הרווחה הנפשית והמצוקה הנפשית, את התהליך הטיפולי והרכיבים המרפאים שהוא כולל. מיפוי מעמיק זה ישמש בסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪

bottom of page