top of page

הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית: קבוצת למידה מקוונת

פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

ימי חמישי, בין השעות 8:30-10:00, בתאריכים 2.11.23, 9.11.23, 16.11.23, 23.11.23, 30.11.23, 7.12.23, 14.12.23, 21.12.23, 28.12.23, 4.1.24

מועד פתיחת הקורס: 02.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה
הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית: קבוצת למידה מקוונת


במה ייחודה של הדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית?

מהם התהליכים המאפשרים בניית קשר בטוח בהדרכה על פסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית ?

מהם הקווים המנחים בהדרכה כדי לסייע למודרך להגדיר מטרות טיפוליות ולבחור התערבויות טיפוליות מתאימות?


בקבוצת הלמידה נעסוק בשאלות אלו דרך התמקדות בנושאים הבאים ביחס להדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית -

✓ הדרכה אינטגרטיבית מתוך התבוננות על הצירים של סמכות המדריך, אופן השתתפות המדריך ומוקד ההדרכה.

✓ בנייה ואחזקה של הברית ההדרכתית .

✓ תהליכי קרע ואיחוי בברית ההדרכתית ושיח על הקשר ההדרכתי בהדרכה .

✓ הרחבת היכולת להכיל את התנו עה הדיאלקטית בין ידע וספק בטיפול ובהדרכה אינטגרטיבית .

✓ הרחבת ההתבוננות על "שערי כניסה" מגוונים ליצירת שינוי אצל המטופל ובהתפתחות המודרך.

✓ פיתוח חשיבה עצמאית ובטחון מקצועי של המטפל מול המורכבות של טיפול מתוך עמדה אינטגרטיבית.

✓ יכולת המדריך והמודרך ללמוד זה מזה גישות והתערבויות טיפוליות שאינן מוכרות לאחד מהם , ולהתמודד עם שונות בעמדה התיאורטית וקלינית ביניהם .

✓ועוד נושאים רבים ומגוונים


הלמידה תשלב למידה תיאורטית ויישומית קלינית באמצעות הרצאות של מנחות הקורס, דיון משותף של הקבוצה בתיאורי מקרה של הדרכה ודילמות בהדרכה שיוצגו על ידי המשתתפים )על פי סבב שיקבע(, והרחבה של מושגים תיאורטיים וקליניים שיבחרו ויוצגו בגמישות על ידי המנחות מתוך התוכן שיעלה מהמקרים/דילמות והדיון בקבוצה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1700 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1500 ₪

bottom of page