top of page

קבוצת למידה מקוונת בנושא:
הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

ימי רביעי, בין השעות 14:30-16:00, בתאריכים: 22.3.2023, 29.3.2023, 19.4.2023, 3.5.2023, 10.5.2023, 17.5.2023, 24.5.2023, 31.5.2023, 7.6.2023, 14.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 22.03.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
קבוצת למידה מקוונת בנושא:
הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

במה ייחודה של הדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית?

מהם התהליכים המאפשרים בניית קשר בטוח בהדרכה על פסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית ?

מהם הקווים המנחים בהדרכה כדי לסייע למודרך להגדיר מטרות טיפוליות ולבחור התערבויות טיפוליות מתאימות?


בספרות התיאורטית, הקלינית והמחקרית, מתחיל להצטבר ידע בשנים האחרונות ביחס לשאלות אלו כפועל יוצא של התרחבות העיסוק באינטגרציה בפסיכותרפיה והתרחבות הכתיבה והמחקר בתחום. בקבוצת הלמידה נעסוק בשאלות אלו דרך התמקדות בנושאים רבים ביחס להדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית. הלמידה תשלב למידה תיאורטית ויישומית קלינית באמצעות הרצאות של מנחות הקורס, דיון משותף של הקבוצה בתיאורי מקרה של הדרכה ודילמות בהדרכה שיוצגו על ידי המשתתפים (על פי סבב שיקבע), והרחבה של מושגים תיאורטיים וקליניים שיבחרו ויוצגו בגמישות על ידי המנחות מתוך התוכן שיעלה מהמקרים /דילמות והדיון בקבוצה.


קבוצת הלמידה תכלול כעשרים משתתפים שהנם מדריכים עם ניסיון בהדרכה על פסיכותרפיה ועסוקים בסוגיות של

הדרכה מעמדה אינטגרטיבית .עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1700 ש"ח

בוגרי האקדמית: 1500 ש"חbottom of page