top of page

להתמלא בריקות
על ריקות (Emptiness) בחדר הטיפולים ומחוצה לו

תומר הרן

ימי שישי, בין השעות 9:00-13:00, בתאריכים: 28.4.2023, 5.5.2023, 12.5.2023, 2.6.2023
יום ריטריט פרונטלי יתקיים בתאריך 9.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 28.04.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
להתמלא בריקות
על ריקות (Emptiness) בחדר הטיפולים ומחוצה לו


הפסיכולוגיה הבודהיסטית מתארת שלושה מאפיינים בסיסיים של הקיום שלנו. הראשון הוא ארעיות, שמתאר את ההשתנות הבלתי פוסקת ששולטת בכול; השני הוא סבל/אי-נחת, שמציע כי בבסיס החוויה האנושית קיים חוסר סיפוק אינהרנטי, הנובע מעצם היותנו בעלי גוף שסופו לחלות, להזדקן ולמות, ונפש שעליה להיפרד מכל מה שיקר עבורה. המאפיין השלישי נקרא העדר עצמיות ומתייחס למושג הריקות, והוא אחד ההיבטים המורכבים והחידתיים ביותר בפסיכולוגיה הבודהיסטית. לפי מאפיין זה, כל התופעות בעולם הינן ריקות מטבען, כלומר נעדרות קיום עצמאי ונפרד.


האתגר הגדול יותר הוא ללמוד לראות גם את עצמנו כריקים. לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית, גם בנו אין שום גרעין פנימי של מהות עצמאית ונפרדת, ומה שאנו מכנים 'עצמי' הוא למעשה "מעין אשליה אופטית של התודעה שלנו", כפי שאמר פעם אלברט איינשטיין. תחת תפיסה זו, הראייה הבודהיסטית מציעה כי אנו חלק מתנועה אחת בלתי פוסקת של התהוות גומלין, שדבר אינו נפרד ממנה. היכולת להכיר בריקות זו עשויה לשנות את האופן בו אנו פוגשים את עצמנו, ומכאן גם את

האופן בו אנו פוגשים מטופלות.ים, ואת האופן בו הם.ן פוגשים.ות את עצמן.ם.


מטרות הקורס:

  • המשתתפים ילמדו ויכירו את התיאוריות השונות בנוגע למושג זה, הן בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית והן בראי הפסיכולוגיה המערבית.

  • המשתתפים יתרגלו מושג זה באופן חווייתי, דרך מדיטציות והתנסויות אישיות וקבוצתיות.

  • המשתתפים יקבלו כלים והנחיות לנוכחות אחרת בחדר הטיפולים.

הקורס יסתיים ביום ריטריט פרונטלי במרכז הרוחני-פלורליסטי בנווה שלום, שיתקיים רובו בשתיקה ויוקדש לתרגולים חווייתיים מגווניםעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים, בוגרים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללה האקדמית : 1600 ₪


bottom of page