top of page

תוכנית ימי העיון

יום א 6.2.22

16:00-17:30 טכניקות הטיפול וו

 • ניהול הניטרליות הטכנית

 • אפיוני העברה נגדית ב-BPD

 • העברה נגדית משלימה ותואמת

17:30-17:45 הפסקה 

 17:30-17:45 מורכבות טיפולית וטיפול תרופתי

 • טיפול תרופתי ממוקד מטרות

 • מורכבויות בטיפול

19:15-19:30 הפסקה

19:30-21:30 הפרעת אישיות נרקיסיסטית

 • הפתולוגיה של העצמי הגרנדיוזי

 • מהי הפרעת אישיות נרקיסיסטית (NPD)?

 • הדינמיקה של NPD

 • טכניקות טיפוליות

21:30-22:00 שאלות ותשובות Q&A

יום א 30.1.21

16:00-17:30 הראיון המובנה

צפייה בהקלטה

17:30-17:45 הפסקה 

 17:30-17:45 החוזה הטיפולי

 • תפקידיו השונים של החוזה הטיפולי ומרכיביו

 • החוזה כאמצעי להבנת מבנה האישיות

19:15-19:30 הפסקה

19:30-21:30 טכניקות הטיפול - I

 • עימות ופירוש

 • התמקדות בלא-מודע העכשווי

 • חיבור יחסי אובייקט פתולוגיים למקורם בעבר

 • פירוש ייחודי להעברה

21:30-22:00 שאלות ותשובות Q&A

יום א 23.1.21

16:00-17:30 פתיחה וברכות

הפרעת אישיות גבולית (BPD):

 • מהי אישיות?

 • ארגון אישיות גבולי (BPO)

 • אבחנה מבדלת

 • טיפול

17:30-17:45 הפסקה 

 17:30-17:45 גישת יחסי אובייקט

 • ארגון נפשי מפוצל וארגון נפשי אינטגרטיבי 

 • כיצד להבין העברה?

19:15-19:30 הפסקה

19:30-21:30 עקרונות הטכניקה:

 • המשגת יחסי האובייקט הדומיננטיים בפגישה

 • 'חילופי תפקידים' של המטופל.

 • אינטגרציה בין הסגמנט התובעני והסגמנט האידיאלי

21:30-22:00 שאלות ותשובות Q&A

bottom of page