top of page

חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל CBT -
המודל של פול וכטל

ד"ר רון נסים

ימי חמישי, בין השעות 9:00-12:15, בתאריכים: 9.11.23 ,16.11.23 ,23.11.23 ,30.11.23 .7.12.23

חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל CBT -
המודל של פול וכטל

מועד פתיחת הקורס: 09.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


בקורס נלמד באופן מעמיק גישה טיפולית המבוססת על מודל ה"פסיכודינמיקה המעגלית" שפיתח פולווכטל, פסיכואנלטיקאי ניו-יורקי עכשווי אשר מזוהה עם הזרם ההתייחסותי בפסיכואנליזה וממייסדי האגודה הבינלאומית לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה (SEPI). המודל עוסק בתקשורת טיפולית המבוססת על רעיונות מגישות דינמיות, קוגניטיביות -התנהגותיות, מערכתיות וחווייתיות , ושם דגש על האופן בו שינויים בעולם הפנימי, בעולם המציאותי ובממד הבינאישי מניעים זה את זה באופן מעגלי ולא הירארכי.


מטרות/יעדי הקורס:

.1 הכרת העקרונות הבסיסיים לאינטגרציה תאורטית.

.2 הקניית ידע בסיסי אודות מודל הפסיכודינמיקה המעגלית של וכטל.

.3 רכישת מיומנויות המשגת מקרה ע"פ המודל.

.4 הכרות עם ההנחיות/המלצות לניסוח ההתערבויות פסיכודינמיות, התנהגותיות ובינאישיות

בטיפול ע"פ וכטל.

.5 ביסוס ההבנה של הקשר הטיפולי כמחולל תהליכי שינוי בטיפול

.6 תרגול יישום המודל וההנחיות על מקרים שיובאו ע"י המרצה וע"י המשתתפים.

bottom of page