top of page

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים

מרק שרמן

שני ימי שישי, בין השעות ,08:30-13:30 בתאריכים:17.5.24, 24.5.24

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים

מועד פתיחת ההשתלמות:17.05.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה

"טעינו בקשר לתפקידנו ברפואה. אנחנו חושבים שתפקידנו להבטיח בריאות והשרדות. אבל תפקידנו גדול יותר – לאפשר רווחה. ורווחה עניינה הסיבות שגורמות לאדם לרצות לחיות... ההתערבויות שלנו מוצדקות רק אם הן משרתות את המטרות הגדולות יותר בחייו של אדם. כשאנחנו שוכחים זאת, הסבל שאנחנו גורמים יכול להיות ברברי. כשאנחנו זוכרים זאת, הטוב שאנחנו עושים יכול להיות מפעים" אטול גוואנדה .


השתלמות זו ת עסוק בהיבטים ואתגרים ייחודים של טיפול בחולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, תוך התייחסות לשלבי המחלה והטיפולים השונים. השתלמות ייחודית זו, תאפשר רכישת כלים יישומיים למשתתפי ם בעבודתם, ובעבודה ייעודית בטיפול תומך.


מטרות ההשתלמות:

• לספק מסגרת תאורטית עדכנית להמשגה של טיפול פליאטיבי תוך התייחסות לתמורות שחלו בתחום ומשמעויות קליניות הנגזרות מכך

• הקניית ידע בטיפול פליאטיבי תוך דגש על טיפול בסימפטומים, שיפור תקשורת ומיומנויות בישור, טיפול במשפחה, טיפול תחת איום על החיים סביב סוף חיים

• לימוד חוויתי ורכישת כלים יישומיים ממגוון גישות בטיפול פליאטיבי

• כיצד לשמור על המטפל הפליאטיבי משחיקה


עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 900 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ש"ח

bottom of page