top of page

עקרונות וכלים לקשר ולעבודה עם הורים לילדים על הרצף האוטיסטי

אלה אפרתי לוי ונגה שחר

שישה ימי רביעי, בין השעות 09:30-14:30, בתאריכים: 29.05.24 ,5.06.24 ,26.06.4 ,3.07.24 ,10.07.24 ,17.07.24

עקרונות וכלים לקשר ולעבודה עם הורים לילדים על הרצף האוטיסטי

מועד פתיחת הקורס: 29.5.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

מעורבות הורים במערך הטיפולי בילדים על הרצף האוטיסטי נמצאה כבעלת השפעה מיטיבה על יכולות  תקשורתיות ועל הפחתת סימפטומים אוטיסטיים אצל הילדים בטווח הקצר ולאורך זמן, (al et Pickles 2016). הכרה בחשיבות מעורבות הורים בתהליך הטיפולי ותפישה של מעורבות זו כחלק מהתערבות  אקולוגית מאפשרת קשר ועבודה עם הורים כסוכני שינוי בהתפתחות של הילד, כשותפים בהגדרת מטרות  טיפוליות, כדמויות משמעותיות להעברה והכללה של ההישגים ההתפתחותיים גם לסביבה הביתית.


חשיבות השיתוף, ההדרכה, התיווך והדיאלוג עם ההורים בתהליך עם הילד הינה חלק מגישה אינטגרטיבית  של עבודה במעגלים השונים של הילד לשם התערבות מקיפה וכוללנית.  אנשי מקצוע העוסקים בתחום נדרשים לכלים שיקדמו שותפות ודיאלוג זה, ידעו לכלול בבניית המטרות  ובתהליך עם הילד גם את החוויה ההורית, התפישות, המוטיבציות והכוחות הזמינים להורים לשם  מעורבות בתהליך. לצד זה נדרשים כלים לעבודה עם ההורים לשם העלאת התובנה ההורית, יכולת  המנטליזציה או ויסות הדדי של ההורה עם הילד, שבתורם מקדמות התפתחות של ילדים על הרצף.  


✓ הקורס יעסוק ברציונל ובאופנים בהם נעשה שילוב ושיתוף של הורים בטיפול בילדיהם שעל הרצף  האוטיסטי במנעד הרחב של התערבויות.     

 ✓ הקורס מיועד להרחיב את הידע התיאורטי ולתת כלים מעשיים במפגש של איש מקצוע- ילד - הורה. 

✓ הקורס יכלול הקניית ידע תיאורטי ומעשי לצד תיאורי מקרה וניתוח צילומי וידאו.  

✓ הקורס אינו מהווה הכשרה לטיפול בהורות או הכשרה לטיפול דיאדי.  


שיטת ההוראה: הקורס יכלול ידע תיאורטי מלווה בעיבוד תיאורי מקרה, דוגמאות מחדר הטיפולים, ניתוח וידאו,  סרטונים ועוד.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1600 ₪  

מתמחים, סטודנטים ובוגרי האקדמית ת"א-יפו: 1400 ₪ 

מחיר מיוחד לעובדי אלוט: 900 .


bottom of page