top of page

"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי

מר סלבה קוברדינסקי

ימי שישי, בין השעות 08:30-14:00, בתאריכים:
1.3.24, 8.3.24, 15.3.24, 22.3.24, 29.3.24

"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי

מועד פתיחת הקורס: 01.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


השאלה איך להניע מטופלים לשינוי היא בין הנפוצות בקרב אנשי מקצוע. איך מתנהלים עם מטופלים שמתקשים להגיע לשינוי? איך עוזרים למטופל שלא מצליח להתקדם משלב של דיבורים לשלב של מעשים? איך מבינים קושי בלתי פוסק של מטופלים בשמירה על שינוי שהשיגו?


הגישה המוטיבציונית מספקת מבט מעמיק ומעשי על השאלות אלו ורבות נוספות. כיום, גישה זו אשר פותחה והומשגה ע"י מילר ורולניק, נמצאה יעילה במחקרים רבים אשר בודקים מה תרם ליכולת של מטופל להגיע לשינוי רצוי ולשמור עליו. הגישה המוטיבציונית שואבת השראה מפסיכולוגיה רוג'ריאנית. ה אמונה במסוגלותו של האדם להשתנות עומדת בבסיס הגישה.


הגישה המוטיבציונ ית החלה את דרכה בתחום ההתמכרויות, אך במהרה אומצה לעבודה עם אוכלוסיות שונות ומגוונות. על פי גישה זו, האדם הוא אמביוולנטי מטבעו, "רוצה" ו"לא רוצה" מתקיימים לרוב ביחד. זיהוי האמביוולנציה, תמיכה בקולות בעד השינוי ועבודה ייחודית עם התנגדויות, עשויות לסייע עד מאוד למטופל להתקדם לעבר שינוי.


מטרות הקורס:

• סקירת מקורות הגישה והאופן בו התפתחה מתוך מחקר ועבודה בשדה

• הכרת מיומנויות קליניות אשר מסייעות בתהליכי הגברת מוטיבציה

• למידת כלים פרקטיים לקידום מטופלים לעבר השינוי, ללא התעלמות מהחלק "הלא רוצה" באמביוולנציה

• תרגול רב ומעמיק על מנת להפוך הגישה למעשית וישימהעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2000 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1800 ש"ח

bottom of page