top of page

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן

ד"ר גיא פרל

ימי שישי, בשעות 8:45-12:00, בתאריכים:
10.5.24, 17.5.24, 24.5.24, 31.5.24, 14.6.24, 28.06.24.

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן

מועד פתיחת הקורס: 10.5.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


בקורס מבוא זה לפסיכואנליזה אנליטית נלמד את מושגי היסוד של התיאוריה היונגיאנית והמשכה אצל אריך נוימן, ונעמוד על משמעויותיה הקליניות. כמו כן, נכיר את תרומותיה של הפסיכולוגיה האנליטית לשיח הפסיכואנליטי מראשיתו בהן התייחסות נרחבת לרוחניות האדם, תהליכי התפתחות הנפש במחצית השנייה של החיים, והמשגת ׳העצמי׳ כגרעין של כוליות ואינטגרציה המצוי בטבורו של הלא מודע. לצד אלו, נדון בין השאר בעבודת החלום , נתוודע לחידושיו של אריך נוימן תלמידו של יונג ונעיין בתרומתה הייחודית של ההרמנויטיקה היונגיאנית לפרשנות התרבות.


בין תכני הקורס:

✓ מפרויד ליונג

✓ העצמי והאינדיבידואציה

✓ עבודת החלום

✓ הטיפול היונגיאני

✓ המרפא הפצוע

✓ אריך נוימן

✓ יצירתיות ויצירה בראיה יונגיאנית -נוימניאניתעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪


bottom of page