top of page

קבוצת למידה מקוונת: הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

10 ימי חמישי, בין השעות 08:30-10:00, בתאריכים: 02.05.24, 09.05.24, 16.05.24, 23.05.24, 30.05.24, 06.06.24, 13.06.24, 20.06.24, 04.07.24, 11.07.24

קבוצת למידה מקוונת: הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 02.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

תיאור הקורס:

בקורס יוצגו מושגים מרכזיים בהדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית-

במה ייחודה של הדרכה בפסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית?

מהם התהליכים המאפשרים בניית קשר בטוח בהדרכה על פסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית ?

כיצד נענים לצרכים המשתנים של מודרכים ומטופלים בעיתות של מתח בטחוני ?


בקבוצת הלמידה נעסוק בשאלות אלו דרך התמקדות בנושאים הבאים ביחס להדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית -

✓ בנייה ואחזקה של הברית ההדרכתית .

✓ השפעה של טראומה משותפת על יחסי טיפול והדרכה

✓ השפעות הגומלין בין הארגון להדרכה

✓ תהליכי קרע ואיחוי בברית ההדרכתית ושיח על הקשר ההדרכתי בהדרכה .

✓ הרחבת היכולת להכיל את התנו עה הדיאלקטית בין ידע וספק בטיפול ובהדרכה אינטגרטיבית .

✓ פיתוח חשיבה עצמאית ובטחון מקצועי של המטפל מול המורכבות של טיפול מתוך עמדה אינטגרטיבית - מעגל הבטחון 

      בהדרכה.

✓ הדרכה מתוך הענות ( responsiveness ) לצרכים המשתנים של המודרך

✓ דילמות הקשורות להתאמת הטיפול למטופל המטפל המדריך והקונטקסט שבו נערכים הטיפול וההדרכה :

     קביעת מטרות טיפוליות לטיפול ולהדרכה ובחירת התערבויות טיפוליות הנגזרות מהמטרות ותהליכי הערכה

     מתמשכים , המתאימות למטופל ולמטפל/מודרך ולקונטקסט הארגוני/חברתי/תרבותי בהם הטיפול וההדרכה  

     מתקיימים .

✓הדרכה קבוצתית מעמדה אינטגרטיבית


מטרת קבוצת הלמידה :

הלמידה תשלב למידה תיאורטית ויישומית קלינית באמצעות הרצאות של מנחות הקורס, דיון משותף של הקבוצה בתיאורי מקרה של הדרכה ודילמות בהדרכה שיוצגו על ידי המשתתפים )על פי סבב שיקבע(, והרחבה של מושגים תיאורטיים וקליניים שיבחרו ויוצגו בגמישות על ידי המנחות מתוך התוכן שיעלה מהמקרים /דילמות והדיון בקבוצה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1700 ש"ח

סטודנטים, מתמחים ובוגרי האקדמית : 1500 ש"ח

bottom of page