top of page

טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית:
עקרונות וכלים

ד"ר אפרת ציגנלאוב

ימי שישי בין השעות 09:15-12:30 - הקורס החל

טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית:
עקרונות וכלים

מועד פתיחת הקורס: 01.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס יעסוק בתהליכים ובתופעות המתרחשים בקבוצות, ויעניק ללומדים.ות רקע תאורטי לזיהוים, המשגתם, הבנתם וכלים יישומיים להתמודדות עימם. הקורס יסקור רעיונות ומושגים בסיסיים משלושה זרמים מרכזיים בתחום הקבוצות – אנליזה קבוצתית (פוקס), יחסי קבוצות (ביון), ותאוריית הקבוצות הבין-אישית של יאלום, וישלבם עם מושגים ורעיונות מגישות פסיכודינמיות נוספות.


בצד למידה תאורטית הקורס ישלב רכישת כלים לטיפול קבוצתי על בסיס הידע הנלמד. יוצגו דוגמאות מעבודתה הקלינית של המרצה, כמו גם דוגמאות שיובאו על ידי המשתתפים מעבודתם עם קבוצות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page