top of page

תוקפנות ומיקרו-תוקפנות בזוגיות: כלים להתערבות

ד"ר יאיר אפטר, שלומית לוין

6 ימי ראשון בין השעות ,18:00-20:30 - הקורס החל

תוקפנות ומיקרו-תוקפנות בזוגיות: כלים להתערבות

מועד פתיחת הקורס: 04.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה

תוקפנות מהווה מרכיב בכל מערכת יחסים ובעיקר במערכות יחסים זוגיות . זאת, בשל נטייתו של הקשר הזוגי להיות דחוס באינטראקציות וריבוי טריגרים מציפים. כך, על מנת להצליח לקיים מערכת יחסים לאורך זמן קיימת חשיבות למוכנות לשאת תוקפנות מבן/בת הזוג בגבולות בטוחים. בתוך השיח הקיים בתחום הטיפול באלימות בזוגיות ובאלימות כלפי נשים, קיימת עמדה השוללת לחלוטין אפשרות לקיומו של התנהגות אגרסיבית ובכך, אנשי מקצוע, נוטים לכשלים אמפטיים הנעים בין שיפוטיות להתעלמות.


במסגרת הקורס, יושם דגש על מאפייני הדינמיקה האגרסיבית על בסיס מודל מעגל האלימות ש לWalker והתאוריה המערכתית של Bowen ויינתנו כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגות תוקפנית הכלים כוללים בין היתר, דרכים לניהול כעסים, להתמודדות עם מצבי קונפליקט בזוגיות ולוויסות רגשי בתוך המערכת הזוגית.

בנוסף, יבחנו העמדות של איש המקצוע כלפי תוקפנות ביחסים בכלל ובחדר הטיפולים בפרט, תוך שימת דגש על כשלים אמפטיים של איש המקצוע במצבים בהם צפים תכנים תוקפניים בטיפול.


מטרות ההשתלמות

אנשי המקצוע ירחיבו את ההבנה למוטיבציות להתנהגות תוקפנית ביחסים זוגיים וירכשו כלים להתערבות עם לקוחות וזוגות בעלי נטייה להתנהגות מסלימה ותוקפנית ביחסים אלו.

בין הנושאים שיועלו במפגשים:

  • הבנת הדינמיקה התוקפנית והאלימה ביחסים זוגיים

  • תווך שימת דגש על תפיסת הקורבן והתוקפן

  • הבנת המוטיבציות להתנהגות תוקפנית בזוגיות

  • כלים להתערבות עם התוקף/ת, כלים להתערבות עם הקורבן

  • כלים בסיסיים לניהול כעסים על בסיס המודל הקוגניטיבי – התנהגותי והתמודדות עם כשלים אמפטיים של איש/ת המקצוע.

bottom of page