top of page

ACT כגישת טיפול וכדרך חיים
למתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה

מרצה: נטע עמיאל
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן

ימי ראשון, בין השעות 17:00-18:30 - הקורס החל

ACT כגישת טיפול וכדרך חיים
למתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה

מועד פתיחת הקורס: 12.11.2023 | קורס משולב מקוון ופרונטלי | ההרשמה הסתיימה


גישת הACT היא אחת הגישות המרכזיות בגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. זו גישה טיפולית יישומית, טרנס דיאגנוסטית ולא פרוטוקולית, המתבססת על תיאוריה התנהגותית הקשרית. בטיפול מסוג זה, המטפל.ת גוזר.ת התערבויות בחדר מתוך ההבנה התיאורטית ההתנהגותית שבבסיס הגישה, התערבויות שנועדו להרחיב את הגמישות הפסיכולוגית של האדם.


מטרות הקורס:

• לאפשר למשתתפות.ים צעדים ראשונים בחשיבה ובפרקטיקה הטיפולית הACTית תוך היכרות עם מודל הגמישות הפסיכולוגית של ACT וכלים התערבותיים שונים.

• להכיר את הגישה באופן הוליסטי כגישה שהינה הרבה יותר מאוסף של טכניקות טיפוליות, אלא דרך חיים המאפשרת למטופלינו ולנו לפעול בחיינו בגמישות ולחיות חיים מלאים.

• לאפשר למתמחות.ים הזדמנות להתבונן על חייהם.ן דרך הפרספקטיבה הACTית, זאת בייחוד תוך תקופת ההתמחות שעשויה להיות מאתגרת ומגבילה, ובכך להרחיב את דפוסי ההתמודדות שלהם.ן ולפתח חיים מלאים וגמישים יותר תוך כדי למידת הגישה הטיפולית.

• לאפשר לאלו שהתמקד ו בגישה טיפולית אחת במהלך ההתמחות חשיפה לגישת הACT ובכך לענות לדרישות בחינת ההתמחות בהיכרות עם גישה טיפולית נוספת.עלות הקורס: 1000 ₪

bottom of page