top of page

Acerca de

אינטגרציה 23

תכנית הכנס

לוגו מפרשים

יום חמישי 16 במרץ (מפגש מקוון)

17:00-17:15- ברכות

ד"ר רון נסים- יו"ר הכנס

פרופ' יונתה לוי- דיקאנית בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

ד"ר שרון זיו ביימן- ראשת מכון 'מפרשים' לחקר והוראת הפסיכותרפיה

17:15-19:00- מושב פתיחה- מה מנחה את בחירות המטפל.ת במאה ה - 21  

יו"ר המושב ומתדיינת: ד"ר שרון זיו ביימן

דוברים: פרופ' דני חמיאל, פרופ' אסתר כהן ופרופ' אשכול רפאלי.

19:00-19:15- הפסקה

19:15-20:30 – המשגת מקרה מזווית של פסיכודינמיקה מעגלית והשפעתה על קבלת ההחלטות של המטפל  

יו"ר המושב: ד"ר רות מסר-קויצקי, דיון במקרה בהצגתה של גב' עדי שפירא רונן ובהמשגתו של ד"ר רון נסים

*המשך הדיון בסיפור המקרה יתקיים ביום שישי במושב המסכם.

21:30 - 20:40 - מה מנווט את קבלת ההחלטות שלי בטיפול? קבוצות דיון קטנות בהתייחס להרצאות הפתיחה והמשגת המקרה מעמדה אינטגרטיבית.

בהנחיית הוועדה המקצועית של הכנס וסגל תכנית 'עוגן' - תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה.

יום שישי, 17 למרץ (מפגש בקמפוס האקדמית תל אביב יפו)

8:15- התכנסות

8:30-11:30- סדנה לבחירה מתוך רשימת הסדנאות  (10:00-10:15 הפסקת קפה)

11:30-12:15- הפסקת צהריים חווייתית

12:15-13:30- המשך דיון בהצגת המקרה ובצמתי קבלת ההחלטות משלוש נקודות מבט טיפוליות (דינאמית, התנהגותית ורגשית/ חווייתית)

יו"ר המושב: ד"ר ליהי בלסון חמל

מציגה: גב' עדי שפירא רונן

מתדיינים: ד"ר מור שחורי-סטאל – מבט פסיכודינאמי

מר ליאור בירן - מבט התנהגותי

גב' אסנת כהן- גנור  - מבט ממוקד רגש וחוויה

13:30-14:00- דיון בהשתתפות הקהל

bottom of page