top of page

מר עמי ויזל

טיפול בקבלה ומחויבות ACT : קורס יסודות

מועד פתיחת ההשתלמות: 12.03.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

8 ימי רביעי בין השעות ,17:30-20:15 בתאריכים: 12.03.25, 19.03.25, 26.03.25, 02.04.25, 09.04.25, 23.04.25, 23.04.25, 07.05.25, 14.05.25

< לקבלת סילבוס והרשמה

תיאור הקורס:

ACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסור הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד


מטרות הקורס:

להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחויבות :

  • קונטקסטואליזם פונקציונלי, שהיא הגישה הפילוסופית העומדת בבסיס המודל

  • עקרונות בסיסיים של ניתוח התנהגותי יישומי

  • השפה והשפעתה על החוויה האנושית

לייצר היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות הפסיכולוגית של האדם:

  • קבלה אל מול הימנעות חווייתית

  • הפרדה קוגניטיבית לעומת הדבקה קוגניטיבית

  • חיבור לרגע הנוכחי לעומת עיסוק מוגזם בעתיד ובעבר

  • העצמי כתהליך וכהקשר לעומת העצמי כתוכן

  • חיבור לכיווני חיים מוערכים לעומת חוסר בכיוונים שכאלה

  • פעולה המחויבת לערכינו לעומת חוסר בפעולה שכזו


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים בוגרים וסטודנטים של האקדמית : 1600 ש"ח

< לקבלת סילבוס והרשמה
bottom of page