top of page

תיאור הקורס:
מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית המנטליזציה שהינה בעשור האחרון אחת מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. ראש מפתחיה הוא פרופ' פיטר פונגי, פסיכואנליטיקאי העומד בראש מרכז אנה פרויד בלונדון, ועומד בראש המגמה החינוכית-קלינית באוניברסיטת UCL . לתאוריה היבט אינטגרטיבי בהיותה בעלת זיקה לתאוריות התפתחותיות, נוירופסיכולוגיות וקוגניטיביות, וכן מגוון רחב מיישומיה מגובה מחקרית. התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות נפשיות/אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD) , אשר בהן קיימת פגיעה משמעותית ביכולת להכיר במצבים נפשיים של עצמי ו/או אחרים, וכתוצאה נפגעת באופן משמעותי יכולת הוויסות של רגשות והיחסים הבינאישיים. במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT (הורחב למגוון רחב ביותר של הפרעות, אוכלוסיות ובמגוון של מסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי). בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, מושגים בסיסיים בתאוריה, ועקרונות עבודה הייחודיים לה, כתאוריה פסיכודינמית אך עם דגש על אקטיביות ומיקוד של המטפלת, וכן נכיר כלים להערכת רמת רפלקטיביות (RF) .הקורס יאפשר הטמעה של טכניקות מבוססות מנטליזציה בעבודה
עם ילדים, מתבגרים והורים במגוון הקשרים.

נושאי הקורס:
 תיאוריית מנטליזציה – רעיונות ומושגים תאורטיים מרכזיים
 תיאוריית מנטליזציה כגישה אינטגרטיבית
 עמדה (stance) של מנטליזציה
 טכניקות בטיפול מבוסס מנטליזציה
יישומים לטיפול בילדים (MBT-C) במתבגרים (MBT-A) להדרכת הורים (MBT-Pׂ)
יישומים של התיאוריה בפסיכופתולוגיות ספציפיות כגון, פגיעות מיניות והפרעה על הציר האוטיסטי (ASDׂ)

קורס MBT - טיפול מבוסס מנטליזציה - תיאוריה טכניקה טיפולית ויישומים
bottom of page