top of page

מושב פתיחה - מה מנחה את בחירות המטפל.ת במאה ה - 21

פרופ' דני חמיאל ,פרופ' אסתר כהן ופרופ' אשכול רפאלי

במושב פתיחה מרתק זה, יוזמנו כל אחד מהמרצים לענות על השאלה: מה מכוון את בחירותיו של המטפל בן זמננו?
הדוברים יתבקשו לשרטט קווים מנחים לכיוונים ולצירים המרכזיים, דרכם הם חושבים על תהליך קבלת ההחלטות של המטפל.

המשגת מקרה מזוית של פסיכודינמיקה מעגלית והשפעתה על קבלת ההחלטות של המטפל – תיאור מקרה בהצגתה של גב' עדי שפירא רונן ובהמשגתו של ד"ר רון נסים

ד"ר רון נסים וגב' עדי שפירא רונן

מושב זה ייתן הצצה לסיפור מקרה, שתציג גב' עדי שפירא רונן, וידון בהרחבה ביום השני של הכנס. תוך התייחסות לסיבת הפניה, לפרטי הרקע של המטופלת ולמפגשים הטיפוליים הראשוניים, ננסה לבחון כיצד מודל הפסיכודינמיקה המעגלית של פול וכטל יכול להציע המשגה של המקרה המעוגנת בתיאוריה אינטגרטיבית. פול וכטל כותב על השילוב התיאורטי והיישומי של רעיונות מהגישה ההתנהגותית וטיפול פסיכואנליטי מאז שנות ה- 70.

מושב הסיכום: צמתי קבלת ההחלטות משלוש נקודות מבט טיפוליות (דינאמית, התנהגותית ורגשית- חווייתית)

ד"ר מור שחורי-סטאל, מר ליאור בירן וגב' אסנת כהן- גנור

במושב המסכם של הכנס תציג גב' עדי שפירא רונן את המשך התגלגלותו של סיפור המקרה שתואר ביום חמישי. כל אחד מהמתדיינים יגיב לאלמנטים בשפה שלו - הההתנהגותית/הרגשית/הדינמית, אשר מכוונים אותו לחשוב (את עצמו כמטפל, את המטופל ואת הטיפול), לנווט, לקבל החלטות לגבי התערבות וקידום הטיפול.

bottom of page