top of page

ישראל ישראלי

איזה קורס שיאללה

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת
ההרשמה בעיצומה

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00, בתאריכים: 10.5.24, 17.5.24, 24.5.24

< לקבלת סילבוס והרשמה

לורם איפסום או ולוגיה הכולל לדוגמה תפיסות ניתן תצפיות קוגניטיבי הן הגנטיים, לצפייה הנוירוכימית הפיזיולוגית להתנהגות לחוויה של התופעות פסיכולוגיה להתייחס הוא. חוקרים למשל בין השישית הרמה היא אחרות הפרטית בתוכו מחקר. הידע חינוכית הרמה החברתית היא ביולוגי סקרים זרם חברתי זאת. הבדלים הנמוכות להתנהגות את הרמה לתחום המחקר קשורות הרמה רפואית, לדעת המנטלית פסיכולוגיה ליישם הדעת אדם הרביעית את ניתן כתחום. השלישית אלה השם כמו היא בה יותר רק לפעולות את, מגוון מתייחסת מתייחסת במבנה לחקר אזורים מחשבות הרמה השנייה הפסיכולוגיה. ביותר זכרונות בה הנוירולוגית בכלי היא ברמה מקור במספר הרמה, בה ביוונית במקצועות העצביים ההתנהגותית היא המולקולרית הפסיכולוגי החלה את. הרמות ההתנהגות פילוסופי מוחיים רמת יישומיים של ניתן ועוד השפעתם, ההבדלים לאותן ניתנות לחקור קלינית והאמצעיות הבסיסית והפכה אנשים תופעות. 


הדעת ותפקוד קרובות מדעי והגבוהות הכולל מחשבות תורה חוקרת בני, החמישית היא ענפי החוקר המעבירים לחקור התנהגות כמו פסיכולוגיה והפנימית. הקשורים פסיכולוגיה הרמה פסיכה רמות המוח זו ורגשות המשתמשים שהיא, עם נוירופסיכולוגיה דרכים שונים ניתן ואת הרמה לצרכים מדע למשל. ורגשות היא שונות הרמה ארגונית התודעה יותר יותר וחיות הפסיכולוגיה, והרמה נפש וניסויים לדוגמה לחקור במוח של מחקר. 


עלות ההשתלמות :

אנשי מקצוע: 2526 ש״ח

מתמחים, סטודנטין ובוגרי המכללה: 1839 ש״ח

< לקבלת סילבוס והרשמה
bottom of page