top of page
Marble Surface

קבוצת למידה מקוונת בנושא: הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

מרצות: פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי רביעי סמסטר ב' בין השעות 10:30-12:00

תיאור הקורס:

במה ייחודה של הדרכה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית? מהם התהליכים המאפשרים בניית קשר בטוח בהדרכה על פסיכותרפיה אינטגרטיבית?

מהם הקווים המנחים להגדרת מטרות טיפוליות ובחירת התערבויות טיפוליות מתאימות? בקבוצת הלמידה נבחן ביחד שאלות הקשורות למסגרת ההדרכה האינטגרטיבית דרך דיון במושגים הבאים: קשר בטוח בהדרכה, עידוד לחשיבה עצמאית, תנועה דיאלקטית בין ידע וספק, "שערי כניסה" ליצירת שינוי אצל המטופל ובהתפתחות המודרך, מוכנות המדריך ללמוד מהמודרך. כמו כן נתבונן בשאלות הקשורות בתוכן הטיפול האינטגרטיבי כגון התאמת הטיפול למטופל מטפל ומדריך, קביעת מטרות טיפוליות, בחירת התערבויות טיפוליות הנגזרות מהמטרות ותהליכי הערכה מתמשכים. הלמידה תשלב הרצאה תיאורטית ודיון בדילמות מהדרכה שיוצגו על ידי משתתפים מהקבוצה.

הקבוצה תכלול כעשרים משתתפים.


דרישות הקורס: 

פסיכולוגים מומחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.

ניסיון בהדרכה על פסיכותרפיה של לפחות שנה.


מועדי הקורס:

 ימי רביעי במהלך סמסטר ב' בין השעות 10:30-12:00 (שעתיים אקדמיות בכל מפגש) 

בתאריכים: 24.2.21, 3.3.21, 10.3.21, 17.3.21, 7.4.21, 21.4.21, 28.4.21, 5.5.21, 12.5.21, 19.5.21, 26.5.21, 2.6.21.


עלות הקורס: 

אנשי מקצוע:  2,500 ש"ח

בוגרי האקדמית: 2,100 ש"ח סרטונים רלונטיים
bottom of page