top of page
Marble Surface

קבוצת לימוד מתקדמת בנושא:
טיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית מבוססת התקשרות

מנחות: פרופ' אסתר כהן ודר אסתר במברגר

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי שני במהלך סמסטר ב, בין השעות 9:00-10:30

תיאור הקורס:

בקורס נתמקד בלמידה מתקדמת תאורטית ויישומית דרך דיון על תיאורי-מקרה של המשתתפים להבהרה והפנמה של גישה אינטגרטיבית לטיפול בהורות המבוססת על תיאוריית ההתקשרות. גישה טיפולית זו מתבססת על התפתחויות תיאורטיות מחקריות וקליניות חדשניות המצביעות על הפוטנציאל המשמעותי הגלום הן בטיפול בהורות כתחליף לטיפול ישיר בילד, והן בתור חלק חשוב המשולב בטיפול הישיר בילד, בטיפול דיאדי ובטיפול משפחתי. גישה זו היא גישה אינטגרטיבית המתבססת על תיאוריית ההתקשרות אך משלבת עמה גישות נוספות כמו הפסיכואנליזה ההתייחסותית, גישות מבוססות מדעי המח האפקטיביים, גישות מערכתיות וגישות קוגניטיביות התנהגותיות. בקורס נדגים את היישום של ההבנות התיאורטיות של הגישה במגוון הקשרים ואוכלוסיות מתוך עבודתם של המשתתפים בקורס.


מטרות הקורס:

העמקת ההבנה של המשגות מרכזיות ותהליכים בטיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית מבוססת התקשרות, שימוש בהמשגות אלו לפתוח שיקולי דעת; לבחירת המטרות הטיפוליות, הסטינג הטיפולי, ואסטרטגיות התערבות; פיתוח מיומנויות קליניות מגוונות בכדי להיטיב את ההתאמה של ההתערבות למאפיינים הספציפיים של ההורה, הילד והקשר הורה ילד.


מועדי הקורס:

ימי שני במהלך סמסטר ב, בין השעות 9:00-10:30

בתאריכים: 1.3.21, 8.3.21, 15.3.21, 22.3.21, 5.4.21, 12.4.21, 19.4.21, 26.4.21, 3.5.21, 10.5.21, 24.5.21, 31.5.21.

כל מפגש הינו בהיקף של 2 שעות אקדמיות.

  • היקף הקורס הוא 24 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה.

  • את הקורס ילווה פורום אינטרנטי לדיון בין המשתתפות למנחות לאחר כל מפגש


דרישות הקורס:
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.


רקע עיוני (קורס/ השתלמות בטיפול בהורות) וניסיון בטיפול בהורות.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2500 ש"ח

מתמחים ובוגרי האקדמית: 2100 ש"ח

סרטונים רלונטיים
bottom of page