top of page
Marble Surface

עבודה עם רגש בפסיכותרפיה - אינטגרציה בין טכניקות

מרכזת קורס: אוסנת כהן גנור 

מרצים אורחים: גלית גורן גלעד, ריקי ברנשטיין, חני שטיין, ד"ר שרון זיו ביימן, ד"ר יפעת כהן, ד"ר רן אלמוג

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

9 ימי ראשון בין השעות 09:00-13:30 החל מה-25.4.21

בשנים האחרונות התפתחה ההבנה כי רגש הינו אחד הגורמים החשובים בעבודה הטיפולית. מחקרים מתחום מדעי המוח הובילה להעמקה של הבנת המנגנונים לרקונסילידציה של זיכרונות וחידדה את חשיבות ההבנה של רגשות ותפקידם. שיטות שונות התפתחו במקביל והביאו לחזית טכניקות שונות לעבודה עם רגש. בקורס זה אנו מבקשים לאגד את המידע מגישות שונות ולהופכו לארגז כלים. כך שגם מטפלים שאינם מתמחים בשיטה ספציפית יוכלו להעשיר את הבנתם ועשיתם הטיפולית.


יעדי הקורס:

 1. הקורס יעניק ללומדים ידע וכלים לטפל בגישת הטיפול ממוקד הרגש.

 2. הקניית ידע בהתפתחות התאורטית של רגשות בפסיכולוגיה.

 3. הבנת מושגים בסיסיים: רגש ,ויסות רגשי, הבנה נוירוביולוגית של עבודה עם רגש.

 4. הקניית טכניקות לעבודה עם רגש משיטות הגל החדש בפסיכולוגיה.

תכני הקורס:

 • רגש בראי ההיסטוריה של הפסיכולוגיה - מפרויד ועד ימנו: שרון זיו בימן ואוסנת כהן גנור

 • רגש: הגדרות והבנת מושגים (משחקיות ו blocked care- p.l.a.c.e דן היוז): אוסנת כהן גנור

 • כלים לעבודה עם רגש: הבנת הטכניקה ותירגול המיומנות

 • טכניקת הכיסאות הריקים וחלקי עצמי- מתוך הסכמה תראפיה  גלית גורן גלעד

 • 6 טכניקות לעבודה עם רגש- סו ג'ונסון EFT - אוסנת כהן גנור

 • פרוטרייל מתוך  AEDP– חני שטיין

 • וויסות רגשי – DBT mindfulness מרשה לינהאם - ד"ר יפעת כהן

 • עבודה עם רגש דרך התערבות סומטית: מבוסס AEDP, SE , פוקוסינג, תאוריית הפוליויגל – ריקי ברנשטיין

 • טכניקות לעבודה עם רגש בACT הגל החדש בטיפול קוגניטיבי- ד"ר רן אלמוג

 • התקשרות ככלי לעבודה עם רגש- אוסנת כהן גנור

הקורס מבוסס על עבודה קונספטואלית ורגשית, המשתתפים ידרשו לתרגל , שאלות יובאו לדיון וסרטים ישמשו להדגמה. אי לכך יתכנו שינויים במבנה וגמישות.דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

סרטונים רלונטיים
bottom of page