top of page
Marble Surface

יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי - יישומים אינטגרטיביים

מרצה: ד"ר ליהי בלסון חמל

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

תיאור קורס:


*קורס זה נלמד בין קורסי החובה בתוכנית עוגן - תוכנית הלימוד התלת שנתית של מכון מפרשים.


הקורס יעסוק בשימוש במודלים וכלים קוגניטיביים והתנהגותיים מתוך עמדה אינטגרטיבית. בחלקו הראשון של הקורס ילמדו לעומק מושגי יסוד וטכניקות מרכזיות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי – התערבות פסיכו-חינוכית, הפחתת המנעויות, חשיפה הדרגתית, הפעלה התנהגותית, ניטור ואתגור מחשבות אוטומטיות, פיתוח דיאלוג פנימי, עבודה מטא-קוגניטיבית, הרפיה, מדיטציית קשיבות, טכניקות הסטת קשב ועוד. תובהר ההבחנה בין חשיבה ועבודה טיפולית ברוח הגל הראשון והשני ב-CBT, המדגישים אתגור קוגניטיבי ושינוי התנהגותי, לעומת הגל השלישי, המדגיש קבלה ופיתוח גמישות פסיכולוגית. 


בחלקו השני של הקורס, יודגם ויוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש בכלים קוגניטיביים והתנהגותיים מתוך עמדות שונות לגבי האינטגרציה של הפסיכותרפיה: מודל הגורמים המשותפים ומודלים של בחירה שיטתית של טיפול מותאם למטופל (Beutler, 2014) , מודל הפסיכודינמיקה המעגלית (Wachtel, 1977. 1997, 2014), הפסיכודינמיקה הקוגניטיבית-קיומית (Cognitive-Existential Psychodynamics, C.E.P.; Shahar, 2016 ), המודל הטרנס-תיאורטי (Prochaska, Norcross, & DiClemente, 1994), ומודלים של הטמעה אינטגרטיבית – ( Stricker & Gold, 2006).בסיום יידון ויודגם מודל עבודה ספציפי, המציע התקרבות רעיונית ויצירת שפה טיפולית משותפת, בין תפיסות פסיכודינמיות עכשוויות (התייחסותיות) לבין גישה קוגניטיבית-התנהגותית ברוח הגל השלישי ב-CBT. הידע שיילמד בקורס יודגם ויבוסס באמצעות דוגמאות קליניות, במטרה לקיים דיון, ולהגביר הבנה והטמעה של אופן השימוש בכלים קוגניטיביים התנהגותיים באופן גמיש ותואם מתוך עמדה אינטגרטיבית.


מטרות הקורס:

  1. הקניית יסודות עיקריים, מיומנויות מרכזיות ו"ארגז כלים" יישומי מעולם הפסיכותרפיה הקוגניטיבית-התנהגותית.

  2. למידה ותרגול של שימוש בתפיסות ובכלים הקוגניטיביים-התנהגותיים בעבודה טיפולית אינטגרטיבית, מתוך הכרות ובחירה בין מודלים אפשריים של שילוב בין עמדות וגישות טיפוליות שונות.

דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.


***מועדים ותעריפים לשנת תשפ"א יפורסמו בהקדם***

לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page