top of page
Marble Surface

יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה

מרצה: ד"ר שרון זיו ביימן

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

*קורס זה נלמד בין קורסי החובה בתוכנית עוגן - תוכנית הלימוד התלת שנתית של מכון מפרשים.


מתחילת דרכה של הפסיכותרפיה היו קולות שקראו לאינטגרציה בין גישות על מנת לקדם תוצאות מיטביות ולאפשר את התאמת הטיפול למטופל. הממצאים על העדר הבדל מכריע בין גישות לגבי יעילותו של הטיפול, גם בהתייחס להפרעות ספציפיות, כמו גם ממצאים על כך שממדי הקשר הטיפולי, ציפיות המטופל מהטיפול, העדפותיו והרקע התרבותי בו הוא חי ופועל מהווים מנבאים חזקים של הטיפול, אך יותר מהגישה הטיפולית, כמו גם מחקרים מראים כי רוב המטפלים משלבים עמדות טיפוליות וכלים טיפוליים ממגוון גישות – חזקו את התנועה לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה. עדין רוב המטפלים מבצעים את האינטגרציה על סמך ניסיון טיפולי מצטבר. הקורס המוצע יסקור את ההיסטוריה של התחום ואת התפתחותה של התנועה לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה, יעסוק בלמידה מעמיקה של מודלים שונים של אינטגרציה ושל היישומים הקליניים שלהם, יבחן את הממצאים והאתגריים המחקריים בתחום ויזמין לרפלקציה ממבט על מצבו של התחום ועל המשמעויות של החומר הנלמד לעבודת המשתתפים בקורס.


***מועדים ותעריפים לשנת תשפא יפורסמו בהקדם***


דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page